Privacyverklaring Aarle Mondzorg

Kernwaarden

Bij Aarle Mondzorg hechten wij groot belang aan de privacy. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden:

 • Informeren– Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Verzameling beperken– Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de door u gebruikte diensten.
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens– Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming commerciële mailings.
 • Uw gegevens blijven bij ons– Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij dat nodig is om de gebruikte dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
 • Beveiligen– Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Wij respecteren uw wettelijke rechten – Op basis van de wet heeft u verschillende rechten. In deze privacyverklaring informeren wij u daarover.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Afhankelijk van de door u gebruikte diensten kunnen de persoonsgegevens worden gebruikt voor de onderstaande doelen:

 • Inschrijven en afspraak maken– Indien u zich bij ons inschrijft of een afspraak maakt, dan worden de gegevens die u verstrekt uitsluitend gebruikt voor het beheren van uw inschrijving en het maken van een afspraak.
 • Gezondheidsformulier – Op dit formulier worden vragen gesteld omtrent uw gezondheid die van belang kunnen zijn voor de behandeling.
 • Uw medisch dossier– In het geval u medische gegevens aan ons verstrekt kunnen deze worden opgenomen in uw medisch dossier. Dit doen wij slechts indien dat wettelijk is toegestaan of wij daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen.
 • Behandeling – Wij verwerken gegevens omtrent de uitgevoerde handelingen, gemaakte foto’s, techniekwerk, uitgeschreven recepten en verwijzingen naar andere zorgverleners. Al deze gegevens worden verzamelt met als doel de hulp- en zorgverlening van u als patiënt.
 • Financiële administratie – Uw gegevens gebruiken wij voor het aanmaken van facturen en het bijhouden van betalingen.
 • Contact– Indien u vragen heeft kunt u ons altijd benaderen. Uw naam, contactgegevens en uw vraag worden uitsluitend gebruikt om uw vraag te behandelen. Uw vraag helpt ons ook om onze dienstverlening te verbeteren. Voor contact via onze website hebben we een specifieke privacyverklaring op de website staan.
 • Verbeteren van onze dienstverlening – Bovenstaande persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt voor de verbetering van onze dienstverlening. Extra gegevens worden uitsluitend voor verbetering van de dienstverlening verzameld als daarvoor toestemming is verkregen of als de gegevens voor dit doel zijn verstrekt (bijvoorbeeld patiënten-enquête of feedback). De resultaten van deze verwerking zullen nooit herleidbaar zijn tot één of meerdere personen.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Op welke grondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel op basis van een wettelijke grondslag. Voor de hierboven genoemde doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Uitvoering van de overeenkomst: voor de doeleinden die gericht zijn op het aanbieden van onze dienstverlening, bijvoorbeeld inschrijving of behandeling.
 • (Uitdrukkelijke) toestemming: voor de doeleinden die door derden worden verricht of buiten de overeenkomst vallen, bijvoorbeeld: verwijzing of patiënten-enquête.
 • Gerechtvaardigd belang: in bepaalde gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Dat is bijvoorbeeld het geval bij verbetering van onze dienstverlening en die geen of een beperkte invloed hebben op uw persoonlijke levenssfeer.
 • Wettelijke verplichting: voor de doeleinden die gericht zijn op het verwerken van uw medische gegevens en het bijhouden van uw medisch dossier kunnen wij een wettelijke grondslag hebben.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken of waarbij er een wettelijke verplichting is (bijvoorbeeld BSN en identificatie).  Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • uw naam, adres en woonplaats;
 • uw contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer);
 • uw geslacht, geboortedatum en burgerlijke staat;
 • verzekeringsgegevens (naam verzekeraar, polisnummer, aanvangsdatum verzekering);
 • de naam van uw zorgverleners of apotheek;
 • tijdstip van uw afspraak;
 • betalingsgegevens en factuuradres;
 • gegevens betreffende uw gezondheid en behandeling;
 • burgerservicenummer (BSN) en identiteitsbewijsnummer.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld tandtechnieker) of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring omschreven doelen, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Die termijn geldt vanaf de laatste wijziging in het dossier. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aarle Mondzorg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Hiertoe kunt u een verzoek sturen naar de onderstaande contactgegevens. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Zorg ervoor dat u duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen door middel van de onderstaande contactgegevens.

Contact

Functionaris voor Gegevensbescherming
Aarle Mondzorg
St Franciscusweg 6
5684 LZ Best

E-mail: FG@aarlemondzorg.nl
Telefoon: 0499- 332025

KvK nummer: 17252546